Едно съвременно българско училище, което предлага:

 През 2020-2021 г. са въведени нови учебни предмети - аз и другите и лидерът в мен. Предметите се изучават във втори, трети, четвърти и пети клас. В начален етап иновацията цели развитие на емоционална интелигентност и социални компетентности, а в прогимназиален етап - формиране на лидерски умения, формиране на усет за лична отговорност към собственото благосъстояние и развитие, финансова грамотност, умения за изследване на възможности за професионална реализация, критично мислене.

  Образователните решения от Lego Education се фокусират върху подходите „учене чрез игра“ и „учене чрез правене“, като дават нов облик на ученето и предефинират Играта.

 Решенията се фокусират върху различни образователни потребности и STEM дисциплини, развиват ключови компетенции за всеки образователен етап и изграждат междупредметни връзки, което води по-лесно преминаване към проектно-базирано обучение.

 Lego Education осигурява практически опит на учениците, за да изследват основни STEM концепции и да ги свържат с реалния живот. Учениците решават проблеми и откриват как науката, технологиите, инженерството и математиката реално влияят на ежедневието им.

 От няколко години в училището е сформирана група за народни танци „Хорце“.

 Учениците разучават и изпълняват български народни танци и хора, развиват своята артистичност и настроение при изпълнение на танците и представяне пред публика. Повишават музикалната си и танцова култура.

 Броят на учениците расте с всяка изминала година, което предполага постигането на поставените цели.

 Виртуалната реалност може да ви отведе на пътуване в най-отдалечени кътчета на света, а добавената реалност се фокусира върху разглеждането на 3D модели, подходящи за учебните часове по наука. Представете си клетките, атомите, небесните тела да се визуализират директно върху масата на ученика!

 В учебните часове се използват устройствата Chromebook, които представляват преносими компютри създадени за работа Google Workspace. Разработени са така, че да са леки и здрави, работят с настолната версия на браузъра Google Chrome и поддържат Android приложения от Google Play Store.

  ОУ „Тодор Каблешков“, гр. Пловдив внедри програма „Дизайн шампиони“ на Red Paper Plane. Това е проектно-базирано обучение, което използва метода на дизайн мисленето.

 Учениците развиват ключовите умения и нагласи за 21-ви век - креативност, решаване на проблеми, емпатия, ефективно общуване, работа в екип, поемане на инициатива, любопитство, увереност, адаптивност, лидерство.

 

Последвайте ни

във фейсбук!