„Добрите практики на фокус”

„Добрите практики на фокус”

Нашето училище се включи в общностно събрание “Добрите практики на фокус” на 24.06.2022 г. в град София . Събитието цели да събере, опише и разпространи ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории, ключови за развитието на учениците и тяхното благополучие: благосъстояние, отговорност и принос, и академичен напредък на учениците. „Добрите практики на фокус” се провежда за първи път. Организира се от фондация „Заедно в час” и сайта prepodawame.bg.

Благосъстояние: Благосъстоянието е осигуряване на психологическа, физическа сигурност и чувство за принадлежност на всички ученици към училищната общност. То включва още развиване на социално-емоционалните умения на учениците чрез подобряване на средата за учене и взаимоотношенията в нея. Когато учениците се чувстват приети и ценени в училище, посещаемостта и мотивацията им се покачват, което от своя страна води до напредък в тяхното учене и резултати.

Отговорност и принос /самоинициативност/ на учениците: Под „отговорност и принос” ние разбираме мотивацията и способността на учениците да допринасят положително за собственото си учене и живот и за развитието на обществото. Практиките в тази категория насърчават детското и младежкото участие – развиване на нужните нагласи и умения у учениците да бъдат активни в училищния живот и да участват във вземането на решения, да подобряват себе си и средата, в която учат и живеят.

Академичен напредък на учениците: „Академичен напредък” разбираме не само развиване на знания по различни предмети, но и приложението на наученото в реален контекст. Нагласата и уменията на учениците самостоятелно да напредват с учебния материали, да прилагат наученото при решаване на комплексни проблеми в живота и в бъдещата си работа.

Представиха се успешни и вдъхновяващи примери по темата „За успеха на всяко дете!“ от цяла България . Заедно обсъдихме защо е важно да работим за благосъстоянието на учениците, да развиваме в тях отговорност и принос, да ги подкрепяме, за да постигат академичен напредък.

Щастливи сме, че сме част от тази общност! Съвместната работа се отплаща!