Уважаеми ученици и родители, 

От понеделник 16.03.2020г., с цел непрекъсване на образователния процес в създалата се обстановка в страната, обучението на учениците ще се осъществява дистанционно.

Образователният процес следва да се осъществява във формата на неприсъствено обучение (в домашни условия) чрез училищна платформа в G Suite, като ще се използват инструментите Classroom, Hangouts, Gmail,Google Forms и други по преценка на всеки учител.

За  осъществяване на този процес е много важна и необходима активна комуникация между учители, ученици и родители

За поддържане на непрекъснатостта на обучението, моля да ни окажете съдействие за следното:

 1. Да осигурите достъп на ученика до интернет и устройство за работа – персонален компютър, лаптоп, таблет или смартфон.
 2. Да се погрижите да активирате акаунта си в G Suite, който Ви е предоставен от училището.
 3. Да осъществявате контрол относно достъп до акаунта и/или паролата на ученика за за работа в G Suite. 
 4. Да подкрепите  процеса учене в електронна среда от разстояние предвид възрастта на учениците. 
 5. Да търсите постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя и осъществявате контрол. 

Обучениети ще се осъществява, като:

 1. Всички учители ще бъдат в готовност за работа от 08:00 часа всеки работен ден.
 2. Учебните часове ще се провеждат в рамките на седмичното разписание.
 3. Съответния учител ще бъде онлайн в Hangouts и/или Shkolo, според седмичното разписание и дневния режим, където ще бъде достъпен за въпроси и уточнения по поставените задачи.
 4. Учителите ще споделят с ученицит учебни материали в Classroom по съответния учебен предмет за деня, като могат да се използват и други инструменти за работа  по преценка на учителя.
 5. Учебните материали са под формата на презентации, работни листове с повече нагледност, филми, линкове към електронни ресурси на учебниците и помагалата, работа с учебниците и учебните помагала, тестове и други, с подробни указания и обяснения.
 6. Всеки ученик се присъединява към виртуалната класна стая след покана от учителя, която ще получи в електронната си поща.
 7. Всички учители оказват на учениците подкрепа за самоподготовка и упражнения, като им се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и други, поставят им се конкретни задачи – индивидуални или групови. Поддържа активна обратна връзка чрез коментари, анализи и допълнителни задачи. Учениците, комуникират със съответния учител, чрез съобщения в Hangouts, Gmail или  Shkolo.bg.
 8. Учителят дава необходимите обяснения в рамките на часовия диапазон, спрямо седмичното разписание
 9. Ученикът изпраща  изпълнената задача по указан от учителя начин и в указания от учителя срок.
 10. Ще се проследява ежедневно активността на учениците, начина на изпълнение на поставените задачи и резултатите ще се отразяват в електронния дневник на съответния ден.

Предпоставки за поддържането на непрекъснатостта на обучението чрез преподаване и учене от разстояние са високата мотивация, добрата организация, свързаността и уменията на всички участници в учебния процес – директори, учители, ученици и родители.

Спазвайте мерките за сигурност и защита. Ограничете контактите и осигурете здравословно хранене на децата, разходки на чист въздух, проветряване на помещенията, строга лична хигиена.

Уважаеми ученици и родители, 

От понеделник 16.03.2020г., с цел непрекъсване на образователния процес в създалата се обстановка в страната, обучението на учениците ще се осъществява дистанционно.

Образователният процес следва да се осъществява във формата на неприсъствено обучение (в домашни условия) чрез училищна платформа в G Suite, като ще се използват инструментите Classroom, Hangouts, Gmail, Google Forms и други по преценка на всеки учител.

За  осъществяване на този процес е много важна и необходима активна комуникация между учители, ученици и родители

За поддържане на непрекъснатостта на обучението, моля да ни окажете съдействие за следното:

 1. Да осигурите достъп на ученика до интернет и устройство за работа – персонален компютър, лаптоп, таблет или смартфон.
 2. Да се погрижите да активирате акаунта си в G Suite, който Ви е предоставен от училището.
 3. Да осъществявате контрол относно достъп до акаунта и/или паролата на ученика за за работа в G Suite. 
 4. Да подкрепите  процеса учене в електронна среда от разстояние предвид възрастта на учениците. 
 5. Да търсите постоянна обратна връзка от детето си за учебното съдържание, което е споделено от училището за деня и съответно от учителя и осъществявате контрол. 

Обучението ще се осъществява, като:

 1. Всички учители ще бъдат в готовност за работа от 08:00 часа всеки работен ден.
 2. Учебните часове ще се провеждат в рамките на седмичното разписание.
 3. Съответния учител ще бъде онлайн в Hangouts и/или Shkolo, според седмичното разписание и дневния режим, където ще бъде достъпен за въпроси и уточнения по поставените задачи.
 4. Учителите ще споделят с учениците учебни материали в Classroom по съответния учебен предмет за деня, като могат да се използват и други инструменти за работа  по преценка на учителя.
 5. Учебните материали са под формата на презентации, работни листове с повече нагледност, филми, линкове към електронни ресурси на учебниците и помагалата, работа с учебниците и учебните помагала, тестове и други, с подробни указания и обяснения.
 6. Всеки ученик се присъединява към виртуалната класна стая след покана от учителя, която ще получи в електронната си поща.
 7. Всички учители оказват на учениците подкрепа за самоподготовка и упражнения, като им се изпращат материали, линкове към безплатни образователни ресурси, филми и други, поставят им се конкретни задачи – индивидуални или групови. Поддържа активна обратна връзка чрез коментари, анализи и допълнителни задачи. Учениците, комуникират със съответния учител, чрез съобщения в Hangouts, Gmail или  Shkolo.bg.
 8. Учителят дава необходимите обяснения в рамките на часовия диапазон, спрямо седмичното разписание
 9. Ученикът изпраща  изпълнената задача по указан от учителя начин и в указания от учителя срок.
 10. Ще се проследява ежедневно активността на учениците, начина на изпълнение на поставените задачи и резултатите ще се отразяват в електронния дневник на съответния ден.

Предпоставки за поддържането на непрекъснатостта на обучението чрез преподаване и учене от разстояние са високата мотивация, добрата организация, свързаността и уменията на всички участници в учебния процес – директори, учители, ученици и родители.

Спазвайте мерките за сигурност и защита. Ограничете контактите и осигурете здравословно хранене на децата, разходки на чист въздух, проветряване на помещенията, строга лична хигиена.