СТРУКТУРА НА ОУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“- ПЛОВДИВ

Педагогически специалисти

Директор

Емилия Алексиева

Тел: 032 642 951

Заместник-директор учебна дейност

Ася Драгинова-Перникова

Тел: 032 642 951

Педагогически съветник

Нели Кънева

Учители в начален етап

Христина Тодорова

Ралица Манолова

Недялка Иванова

Пенка Кърпачева

Таня Станишева

Учители в групи за целодневна организация на учебния ден І-ІV клас

Надя Шингурева

Моника Георгиева

Мария Димитрова

Мирослава Драгославова

Ивелина Иванова

Учители в прогимназиален етап

Български език и литература

Неда Станчева

Английски Език

Стефка Радева

Математика, Информационни технологии, Основи на програмирането

Елисавета Иванова

География и икономика, Исторция и цивилизации, Физическо възпитание и спорт

Георги Челибашки

Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Емилия Атанасова

Музика

Евдокия Димитрова

Изобразително изкуство

Станимира Пенева

Технологии и предприемачество

Надя Шингурева

Учители в групи за целодневна организация на учебния ден V-VІІ клас

Емилия Атанасова

Елена Георгиева

Непедагогически специалисти

Заместник-директор административно-стопанска дейност

Гергана Дългъчева

Тел: 032 642 938

Счетоводител

Петранка Русева

Тел: 032 642 938

ЗАС

Росица Костадинова

Тел: 032 642 951