СТРУКТУРА НА ОУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“- ПЛОВДИВ

Педагогически специалисти

Директор

Емилия Алексиева

Тел: 032 642 951

Заместник-директор учебна дейност

Ася Драгинова-Перникова

Тел: 032 642 951

Педагогически съветник

Моника Клявкова

Учители в начален етап

Христина Тодорова

Ралица Манолова

Недялка Иванова

Пенка Кърпачева

Таня Станишева

Ивелина Иванова

Учители в групи за целодневна организация на учебния ден І-ІV клас

Надя Шингурева

Моника Георгиева

Мария Димитрова

Мирослава Драгославова

Елена Георгиева

Елена Тонева

Учители в прогимназиален етап

Български език и литература

Красилина Колева

Английски Език

Стефка Радева

Математика и Физика

Божана Димитрова

Информационни технологии, Основи на програмирането и Компютърно моделиране

Ася Драгинова-Перникова

География и икономика, Исторция и цивилизации, Физическо възпитание и спорт

Георги Челибашки

Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Красимира Боева

Музика

Евдокия Димитрова

Изобразително изкуство

Станимира Пенева

Технологии и предприемачество

Надя Шингурева

Учители в групи за целодневна организация на учебния ден V-VІІ клас

Красимира Боева

Неда Станчева

Непедагогически специалисти

Заместник-директор административно-стопанска дейност

Гергана Дългъчева

Тел: 032 642 938

Счетоводител

Петранка Русева

Тел: 032 642 938

ЗАС

Росица Костадинова

Тел: 032 642 951