По проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ през 2021 г. 

Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи
Получени са: 16 броя преносими компютри – лаптопи за ученици; 7 броя преносими компютри – лаптопи за за педагогическите специалисти; 1 шкаф за съхранение и зареждането им. 

Дейност 4 - (Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда ( в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др. )) по Проект BG05М2ОP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

На 04.10.2021 г. се състоя обучение на родители за придобиване на умения в електронна среда (в т. ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)  – Дейност 4 – по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Придобиването на тези умения са с оглед подпомагане на учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда.Родителите дойдоха емоционално заредени, позитивно настроени и взеха активно участие в обучението.

Дейност 2 (Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда) - по Проект BG05М2ОP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

От 04.11.2022 г. до 09.12.2022 г. се проведе обучение на учениците от 1. а клас за придобиване на умения в електронна среда – Дейност 2 – по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Дейността е насочена към провеждане на краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, в т.ч. работа с електронни образователни платформи на ученици, които изпитват затруднения при преминаване към обучение от разстояние в електронна среда.  Малките ни възпитаници придобиха знания и умения, които ще им бъдат полезни в бъдеще да се учат и развиват.

Дейност 2 (Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда) – по Проект BG05М2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“

Всички първокласници от ОУ „Тодор Каблешков“ – гр. Пловдив получиха сертификати за завършено обучение по Дейност 2 на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Под ръководството ва г-жа Ася Драгинова, в рамките на 4 учебни часа, децата се запознаха с функционалностите на Google Classroom и придобиха начални умения за взаимодействие в електронна среда.

Последвайте ни

във фейсбук!