По проект BG05M2ОP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ през 2021 г. 

Дейност 1 – Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи
Получени са: 16 броя преносими компютри – лаптопи за ученици; 7 броя преносими компютри – лаптопи за за педагогическите специалисти; 1 шкаф за съхранение и зареждането им. 

Дейност 4 - по Проект BG05М2ОP001-5.001-0001 "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи"

На 04.10.2021 г. се състоя обучение на родители за придобиване на умения в електронна среда (в т. ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.)  – Дейност 4 – по Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Придобиването на тези умения са с оглед подпомагане на учениците в тяхното обучение от разстояние в електронна среда.Родителите дойдоха емоционално заредени, позитивно настроени и взеха активно участие в обучението.

Последвайте ни

във фейсбук!