Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача

Профил на купувача по ЗОП

Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020; 2020/2021 и 2021/2022 години.

Заповед № РД-10-430/30.04.2019 за определяне на заявител/доставчик по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебните 2019/2020; 2020/2021; и 2021/2022 години