Структура

Директор

Емилия Алексиева

Тел: 032 642 951

Заместник-директор учебна дейност

Кремена Александрова

Тел: 032 642 951

Заместник-директор административно-стопанска дейност

Гергана Дългъчева

Тел: 032 642 938

Учители в начален етап

Недялка Иванова

Пенка Кърпачева

Таня Станишева

Христина Тодорова

Учители в групи за целодневна организация на учебния ден І-ІV клас

Мария Димитрова

Мирослава Драгославова

Ивелина Иванова

Михела Димитрова

Учители в прогимназиален етап

Български език и литература

Неда Станчева

Английски Език

Стефка Радева

Математика, Информационни технологии, Основи на програмирането

Елисвета Иванова

География и икономика, Исторция и цивилизации, Физическо възпитание и спорт

Георги Челибашки

Човекът и природата, Биология и здравно образование, Химия и опазване на околната среда

Емилия Атанасова

Музика

Евдокия Димитрова

Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество

Мариана Итинова

Учители в групи за целодневна организация на учебния ден V-VІІ клас

Елена Георгиева

Педагогически съветник

Нели Кънева

ЗАС

Росица Костадинова

Тел: 032 642 951

Счетоводител

Петранка Русева

Тел: 032 642 938

Стоянка Сапова